top of page

Fundacja pod nazwą „Devana" (z pol. Dziewanna) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 2a3 z późn. zm., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu {tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1 "536 ze zm.) oraz niniejszy Statut.

Główny cel Fundacji: Priorytetowym zadaniem jest realizacja takich celów statutowych jak ochrona środowiska, edukacja, zdrowie publiczne oraz pomoc potrzebującym. 

Podstawą naszego funkcjonowania jest praca nad projektami. Jest pomysł, więc są ludzie, którym zależy. To jest ważne. Resztę możemy wspólnie dopracować później.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie:

  1. Gromadzenie i opracowywanie środków materialnych przeznaczonych na organizowanie, finansowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce i za granicą.

  2. Pomoc potrzebującym i wyrównywanie ich szans w społeczeństwie.
    Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i prospołecznych oraz tworzenie warunków do zwiększania ich efektywności.

  3. Rozwój form swobodnego przepływu między Polską a innymi krajami, przepływ idei, myśli naukowej i technologicznej oraz innych wartości ​​związany z ewolucją i kształtowaniem się środowisko, w którym wszyscy żyjemy.

  4. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej i humanitarnej społeczeństwa.

  5. Stworzenie warunków organizacyjnych i rzeczowych do wdrażania nowych rozwiązań w następujących dziedzinach.

If You want to change something, join Us. Let's work Together.

Łódź, Polska

Quintana Roo, Meksyk

Postanowienie

Dnia:2022-07-08 r.
 

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

...
po rozpoznaniu w dniu:2022-07-08 r. W ŁODZI
na posiedzeniu NIEJAWNYM
sprawy z wniosku: FUNDACJA "DEVANA"
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców
p o s t a n a w i a:


Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego :
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz
Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem

KRS: 0000981266
 

Dane podmiotu
Siedziba i adres podmiotu: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, miejsc. ŁÓDŹ

 

Informacje o statucie
Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

 

Nazwa FUNDACJA "DEVANA"

3.Adres poczty elektronicznej: DEVANA.FOUNDATION@GMAIL.COM
4.Adres strony internetowej WWW.DEVANA.LIVE

 

Organ sprawujący nadzór: MINISTER DS OCHRONY ŚRODOWISKA

STATUT FUNDACJI UCHWALONY 25/02/2022
1.Czas na jaki została utworzona organizacja: NIEOZNACZONY

 

NASZE ODDZIAŁY

O NAS

bottom of page